Công trình Tổ Hợp Khu du lịch Đỗ Quyên - Quảng Bình - Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm 3D VRO

Sàn phẳng,  sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 1 công trình Tổ hợp Khu du lịch Đỗ Quyên - Quảng Bình.

 

san-Xop-3DVRO

Sàn phẳng,  Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 2 công trình Khu du lịch Đỗ Quyên - Quảng Bình.

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công Sàn tầng 2- Căn ViLa10- Đỗ Quyên - Quảng Bình.

Sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 3 + sàn tầng 4 công trình Khu du lịch Đỗ Quyên - Quảng Bình.

Sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 5 khu khách sạn công trình Tổ hợp Khu du lịch Đỗ Quyên - Quảng Bình.

Sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng mái khu Villa 10 công trình Tổ hợp Khu du lịch Đỗ Quyên - Quảng Bình.

Sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 6 khu Villa Tổ Hợp Du Lịch Đỗ Quyên - Quảng Bình.

Sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANELNhững hình ảnh thi công sàn tầng 2 + sàn tầng mái công trình Villa 9 Tổ hợp Du Lịch Qỗ Quyên - Quảng Bình. 

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công Sàn tầng 2- Căn ViLa6 + sàn tầng 2 villa 12 - Đỗ Quyên - Quảng Bình.

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO  - Những hình ảnh thi công sàn tầng mái khách sạn Đỗ Quyên - Đồng Hới - Quảng Bình .

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO  - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 Villa 2 khách sạn Đỗ Quyên - Đồng Hới - Quảng Bình .

 

Sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 2 khu Villa 5 công trình Tổ hợp Khu du lịch Đỗ Quyên - Quảng Bình.

Sàn phẳng,  sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 2 Villa 3 công trình Tổ hợp Khu du lịch Đỗ Quyên - Quảng Bình

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO  - Những hình ảnh thi công sàn tầng mái Villa 5 khách sạn Đỗ Quyên - Đồng Hới - Quảng Bình .

san-nhip-lon-san-khong-dam-3DVRO

san-PHANG-3DVRO

san-nhip-lon-3DVRO

san-nhip-lon-san-khong-dam-3DVRO

san-vuot-nhip-lon-3DVRO

san-khong-dam

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công Sàn tầng mái  Villa 3 Tổ hợp khu du lịch Đỗ Quyên - Quảng Bình.

san-vuot-nhip-lon-3DVROSan-phang-khong-damsan-phang-vuot-nhip-lon-3DVROSan-nhip-lon-3DVROsan-phang-khong-dam-3DVRO

 

Sàn phẳng,  sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 2 Villa 4 công trình Tổ hợp Khu du lịch Đỗ Quyên - Quảng Bình.

Sàn phẳng,  sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 2 Villa 5 công trình Tổ hợp Khu du lịch Đỗ Quyên - Quảng Bình.

Sàn phẳng,  sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng mái villa 4 công trình Tổ hợp Khu du lịch Đỗ Quyên - Quảng Bình.

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công Sàn tầng mái - Căn ViLa 5 Tổ Hợp khu du lịch  Đỗ Quyên - Quảng Bình.

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công Sàn tầng 2-  ViLa2 - Đỗ Quyên - Quảng Bình.