Công khách sạn Hồng Thắng - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, sàn nhẹ, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi rỗng 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 1 khách sạn Hồng Thắng - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

3D-PANEL-VRO

Sàn phẳng,  Sàn nhịp lớn,  Sàn không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 khách sạn Hồng Thắng - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

sàn-nhịp-lớn

sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-3D-PANELVRO

sàn-phẳng-không-dầm

sàn-vượt-nhịp-lớn

sàn-không-dầm

Sàn phẳng,  Sàn nhịp lớn,  Sàn không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 công trình khách sạn Hồng Thắng - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

3D-PANEL-VRO-sàn-phẳng-không-dầm

sàn-3D-PANEL-VRO

sàn-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-không-dầm

sàn-nhẹ-sàn-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-nhẹ-3D-PANEL-VRO

Sàn phẳng,  Sàn nhịp lớn,  Sàn không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 5 công trình khách sạn Hồng Thắng - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

 

 

 

Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 6 khách sạn Hồng Thắng - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 7 khách sạn Hồng Thắng - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn phẳng,  Sàn nhịp lớn,  Sàn không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL - Những hình ảnh tháo cốp pha sàn tầng 6 công trình khách sạn Hồng Thắng - Sầm Sơn - Thanh Hóa. 

 

Sàn phẳng,  Sàn nhịp lớn,  Sàn không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL - Những hình ảnh tháo cốp pha sàn tầng 7 công trình khách sạn Hồng Thắng - Sầm Sơn - Thanh Hóa. 

Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 8 khách sạn Hồng Thắng - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn phẳng,  Sàn nhịp lớn,  Sàn không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 9 khách sạn Hồng Thắng - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

-

Sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, sàn nhẹ, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi rỗng 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 10 khách sạn Hồng Thắng - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, sàn nhẹ, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi rỗng 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 11 + sàn tầng 12 khách sạn Hồng Thắng - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, sàn nhẹ, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi rỗng 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 13 + sàn tầng 14 khách sạn Hồng Thắng - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, sàn nhẹ, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi rỗng 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 15 khách sạn Hồng Thắng - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, sàn nhẹ, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi rỗng 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 16 khách sạn Hồng Thắng - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, sàn nhẹ, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi rỗng 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng tum khách sạn Hồng Thắng - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, sàn nhẹ, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi rỗng 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng mái khách sạn Hồng Thắng - Sầm Sơn - Thanh Hóa.