Công trình Chung cư Đông Dương - Bắc Ninh- Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi xốp 3D VRO

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp VRO, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 1 công trình chung cư Đông Dương - Bắc Ninh.

san-phang-khong-dam-3DVROsan-vuot-nhip-lon-3DVROsan-vuot-nhip-lon-san-phangsan-khong-damsan-nhip-lon-3DVROsàn-không-dầm-sàn-nhịp-lớn-3DVRO

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình chung cư Đông Dương - Bắc Ninh.

Sàn-nhịp-lớn-sàn-xốpsàn-xốp-sàn-nhịp-lớnsàn-xốp-sàn-phẳng-không-dầm

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 trục 5 - 12 công trình chung cư Đông Dương - Bắc Ninh.

san-khong-dam-san-phang-khong-damsan-phang-san-phang-khong-damsan-nhip-lonsan-khong-damsan-phang-khong-damsan-phang-vuot-nhip-lon

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 công trình chung cư Đông Dương - Bắc Ninh.

san-khong-dam-san-phang-khong-damsan-khong-damsan-nhip-lonsan-nhip-lon-san-phang-vuot-nhip-lonsan-phang-san-phang-khong-damsan-phang-san-vuot-nhip-lonsan-vuot-nhip-lonsan-phang-khong-dam-san-nhip-lonsan-phang-khong-dam

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn VRO, sàn phẳng,  sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 4 công trình chung cư Đông Dương - Bắc Ninh.

sàn-không-dầm-sàn-phẳng-không-dầmsàn-không-dầm-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-không-dầmsàn-phẳng-không-dầmsàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-xốpsàn-vượt-nhịp-lớnsàn-nhịp-lớn

 

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp VRO, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 5 công trình chung cư Đông Dương - Bắc Ninh.

san-vuot-nhip-lon-san-phang-loi-xopsan-khong-dam-san-phang-khong-damsan-nhip-lon-san-phang-vuot-nhip-lonsan-nhip-lon-san-phang-xopsan-phang-san-phang-khong-damsan-phang-khong-dam-san-phang-xopsan-phang-vuot-nhip-lon-san-phang-khong-damsan-phang-loi-xop-san-phang-khong-dam-san-vuot-nhip-lonsan-phang-xop-san-phang-vuot-nhip-lonsan-vuot-nhip-lon-san-phang-vuot-nhip-lonsan-vuot-nhip-lon-san-xopsan-xop-san-phang-vuot-nhip-lonsan-xop-san-vuot-nhip-lon

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn xốp VRO, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 6 công trình chung cư Đông Dương - Bắc Ninh.

sàn-không-dầm-sàn-phẳng-không-dầmsàn-xốp-sàn-phẳng-không-dầmsàn-nhịp-lớn-sàn-xốp

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-sàn-phẳng-xốpsàn-phẳng-không-dầm-sàn-xốp

Viết bình luận