Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO công trình Thủy Nguyên - Hải Phòng

Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO sàn tầng 1 công trình Thủy Nguyên - Hải Phòng 

Trở về