Công trình Tú Anh - Nam Hồng - Đông Anh - Hà Nội.

Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình Tú Anh - Nam Hồng - Đông Anh - Hà Nội. 

Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 + sàn tầng 4 công trình Tú Anh - Nam Hồng - Đông Anh - Hà Nội.