Công trình khách sạn Hà Nội Mới 2 - Sầm Sơn - Thanh Hóa

Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 2 công trình khách sạn Hà Nội Mới 2 - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

sàn-3D-PANEL-VRO

sàn-nhịp-lớn-sàn-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-không-dầm-sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-nhẹ-3D-PANEL-VRO

sàn-nhẹ-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

3D-PANEL-VRO

sàn-không-dầm

sàn-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 3 công trình khách sạn Hà Nội Mới 3 - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 3 công trình khách sạn Hà Nội Mới 4 - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO -Những hình ảnh tháo cốp pha sàn tầng 4 công trình khách sạn Hà Nội Mới 2 - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO -Những hình ảnh thi công sàn tầng 5 công trình khách sạn Hà Nội Mới 2 - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 6 + hình ảnh tháo cốp pha sàn tầng 5 công trình khách sạn Hà Nội Mới 2 - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 7 công trình khách sạn Hà Nội Mới 2 - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL

sàn-không-dầm

sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 8 công trình Khách sạn Hà Nội Mới 2 - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 9 + sàn tầng 10 công trình Khách sạn Hà Nội Mới 2 - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 11 +  sàn tầng 12 công trình Khách sạn Hà Nội Mới 2 - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 14 công trình Khách sạn Hà Nội Mới 2 - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng mái công trình Khách sạn Hà Nội Mới 2 - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng tum công trình khách sạn Hà Nội Mới 2 - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Viết bình luận