Công trình khách sạn Hà Nội Mới 2 - Sầm Sơn - Thanh Hóa

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 2 công trình khách sạn Hà Nội Mới 2 - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

sàn-3D-PANEL-VRO

sàn-nhịp-lớn-sàn-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-không-dầm-sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-nhẹ-3D-PANEL-VRO

sàn-nhẹ-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

3D-PANEL-VRO

sàn-không-dầm

sàn-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 3 công trình khách sạn Hà Nội Mới 3 - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 3 công trình khách sạn Hà Nội Mới 4 - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO -Những hình ảnh tháo cốp pha sàn tầng 4 công trình khách sạn Hà Nội Mới 2 - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO -Những hình ảnh thi công sàn tầng 5 công trình khách sạn Hà Nội Mới 2 - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 6 + hình ảnh tháo cốp pha sàn tầng 5 công trình khách sạn Hà Nội Mới 2 - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 7 công trình khách sạn Hà Nội Mới 2 - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL

sàn-không-dầm

sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 8 công trình Khách sạn Hà Nội Mới 2 - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 9 + sàn tầng 10 công trình Khách sạn Hà Nội Mới 2 - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 11 +  sàn tầng 12 công trình Khách sạn Hà Nội Mới 2 - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 14 công trình Khách sạn Hà Nội Mới 2 - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng mái công trình Khách sạn Hà Nội Mới 2 - Sầm Sơn - Thanh Hóa.