Sàn không dầm, sàn nhịp lớn 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công dự án khách sạn Thái Hòa - Nghệ An

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn 3D PANEL VRO - Những hình ảnh Công ty cổ phần xây dựng VRO thi công công trình khách sạn Thái Hòa

thi công xây khách sạn công nghệ sàn phẳng 3 d panel

xây khách sạn công nghệ sàn nhẹ không dầm

 

xây khách sạn công nghệ sàn không dầm

Những hình ảnh thi công đổ sàn tầng 3 khách sạn Thái Hòa

 

hình ảnh thi công sàn uboot công trình khách sạn thái hòa

hình ảnh thi công sàn lõi rỗng công trình khách sạn thái hòa

hình ảnh thi công sàn xốp công trình khách sạn thái hòa nghệ an

 

hình ảnh thi công sàn phẳng vượt nhịp lớn công trình khách sạn thái hòa

hình ảnh thi công sàn phẳng nhịp lớn công trình khách sạn thái hòa

hình ảnh sàn phẳng không dầm công trình khách sạn thái hòa

 

hình ảnh sàn nhẹ công trình thái hòa

hình ảnh thi công sàn không dầm công trình khách sạn thái hòa

Hình ảnh da cố cột sàn tầng 3 và tháo dỡ cốp pha tầng 1

 

 

 

Hình ảnh bác ráo tầng 3 sàn khách sạn thái hòa nghệ an

Hình ảnh tháo coppha tầng 2 khách sạn Thái Hòa

 

Những hình ảnh lắp dựng mái tầng 4 

hình ảnh thi công sàn phẳng vượt nhịp lớn khách sạn thái hòa nghệ an

hình ảnh thi công sàn nhịp lớn công trình khách sạn thái hòa nghệ an

hình ảnh thi công công nghệ xây dựng 3d panel vro công trình khách sạn thái hòa nghệ an

 

hình ảnh thi công sàn lõi rỗng 3d panel vro công trình khách sạn thái hòa nghệ an

hình ảnh thi công sàn phẳng vượt nhịp lớn công trình khách sạn thái hòa nghệ an

Những hình ảnh đổ bê tông mái tầng 4 khách sạn Thái hòa Nghệ An

hình ảnh đổ bê tông sàn không dầm tầng 4 khách sạn thái hòa nghệ an

hình ảnh đổ bê tông sàn phẳng vượt nhịp lớn công trình khách sạn thái hòa nghệ an

hình ảnh đổ bê tông sàn lõi rỗng 3d panel vro công trình khách sạn thái hòa nghệ an

hình ảnh tháo dỡ cốp pha sàn nhịp lớn, sàn không dầm sàn mái tầng 4 khách sạn thái hòa nghệ an

Những hình ảnh tháo dỡ cốp pha sàn nhịp lớn, sàn không dầm sàn mái tầng 4 công trình Khách sạn Thái Hòa - Nghệ An

hình ảnh tháo dỡ cốp pha sàn nấm, sàn ô cờ sàn tầng 4 công trình khách sạn thái hòa nghệ an

hình ảnh tháo dỡ cốp pha sàn phẳng vượt nhịp lớn sàn mái tầng 4 khách sạn thái hòa nghệ an

 

Những hình ảnh thi công công nghệ sàn nhịp lớn, sàn không dầm sàn mái tầng 5 công trình khách sạn Thái Hòa - Nghệ An

Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO sàn mái tầng 6 khách sạn Thái Hòa - Nghệ An

thi công sàn nhịp lớn ô cờ VRO tầng 6 công trình khách sạn thái Hòa

thi công sàn phẳng lõi rỗng vro tầng 6 công trình khach sạn Thái Hòa - Nghệ An

 

thi công sàn nấm tầng 6 công trình Khách Sạn Thái Hòa- Nghệ An

hình ảnh thi công sàn phẳng vượt nhịp lớn VRO tầng 6 công trình Khách Sạn Thái Hòa

thi công sàn lõi rỗng VRO tầng 6 công trình khách sạn Thái Hòa- Nghệ An

Những hình ảnh thi công công nghệ sàn nhịp lớn, sàn không dầm sàn tầng 7 khách sạn Thái Hòa Nghệ An.

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn 3D Panel VRO - Những hình ảnh tháo cốp pha tầng 7 công trình khách sạn Thái Hòa - Nghệ An.

hình ảnh xây khách sạn thái hòa nghệ an

Trở về