Sàn không dầm - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO công trình khách sạn Thọ Xương - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO sàn tầng 1 công trình khách sạn Thọ Xương - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO sàn tầng 2 công trình khách sạn Thọ Xương

 

Trở về