Những hình ảnh thi công sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn VRO công trình nhà chú Đăng - Bắc Giang

Những hình ảnh thi công sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn VRO sàn tầng 2 công trình nhà chú Đăng - Bắc Giang

Những hình ảnh thi công công nghệ sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D Panel VRO sàn tầng 4 nhà chú Đăng - Bắc Giang .

Trở về