Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO công trình nhà chú Sơn - Quảng Bình

Những hình ảnh thi công sàn tầng 1 công trình nhà chú Sơn - Quảng Bình

hình ảnh sàn nhịp lớn công trình nhà chú Sơn - Quảng Bình

hình ảnh sàn không dầm nhà chú Sơn - Quảng Bình

hình ảnh sàn lõi rỗng VRO

Hình ảnh sàn phẳng nấm vro

hình ảnh sàn phẳng ô cờ

Trở về