Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO công trình khách sạn Kinh Bắc - Bắc Ninh

Sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình khách sạn Kinh Bắc - Bắc Ninh.

Sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 công trình khách sạn Kinh Bắc - Bắc Ninh.