Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn VRO công trình nhà chú Tứ - Bắc Giang .

Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn VRO sàn tầng 2 nhà chú Tứ - Bắc Giang .

Những hình ảnh thi công sàn không dầm, sàn nhịp lớn 3D Panel VRO sàn tầng 3 nhà chú Tứ Bắc Giang

Trở về