Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn VRO công trình nhà anh Cương - Hạ Long - Quảng Ninh

Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn VRO sàn tầng 2 nhà anh Cương - Hạ Long - Quảng Ninh.

Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng không dầm, sàn nhịp lớn, sàn không dầm sàn tầng 3 nhà anh Cương - Hạ Long

Trở về