Móng hộp, móng bè, móng trên nền đất yếu công trình nhà hàng An Huy - Vĩnh Phúc - Hà Nội

Móng hộp, móng bè, móng trên nền đất yếu công trình An Huy - Vĩnh Phúc - Hà Nội.