Công trình Showroom Quang Tùng - Ninh Bình - Sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D VRO

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình Showroom Quang Tùng - Ninh Bình.

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 công trình Showroom Quang Tùng - Ninh Bình.

san-vuot-nhip-lon-san-phang-khong-damsan-vuot-nhip-lonsan-nhip-lonsan-phang-vuot-nhip-lonsan-phang-san-phang-vuot-nhip-lonsan-khong-dam-san-phang-khong-damsan-khong-dam

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 4 công trình Showroom Quang Tùng - Ninh Bình.

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-sàn-phẳng-xốpsàn-phẳng-không-dầm-sàn-xốpsàn-phẳng-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-không-dầm-sàn-phẳng-không-dầmsàn-xốp-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-xốp