Công trình nhà hàng San Hô Đỏ - Móng Cái - Quảng Ninh

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công Sàn tầng 2 + sàn tầng 3 Nhà hàng San Hô Đỏ - Móng Cái - Quảng Ninh.

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công Sàn tầng 4 Nhà hàng San Hô Đỏ - Móng Cái - Quảng Ninh.

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công Sàn tầng 5 Nhà hàng San Hô Đỏ - Móng Cái - Quảng Ninh.