Chuyển giao công nghệ xây dựng mới 3D panel, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm

Công trình sử dụng công nghệ 3d panel

Các dự án chuyển giao công nghệ 3D panel, Sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm